Salgs og leveringsbetingelser2020-09-10T10:07:05+02:00

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Anvendelsesområde
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af Brdr. Lauridsen ApS.
Brdr. Lauridsen ApS’ medkontrahent, det værende en bygherre eller en samarbejdspartner, accepterer, at Brdr. Lauridsen ApS salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse forud for medkontrahentens eventuelle standardbetingelser.

Aftalegrundlaget
For Brdr. Lauridsen ApS tilbud og ordreindgåelser med bygherren gælder Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med de ændringer/tilføjelser, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. For Brdr. Lauridsen ApS tilbud gælder endvidere Dansk Byggeris almindelige standardforbehold i det omfang dette ikke er fraveget ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Ved alle byggearbejder forudsættes adgang til toilet, el, opholdsrum, varme, vand m.v. Forsyninger er ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

Tilbud, aftale og priser
Tilbud fra Brdr. Lauridsen ApS er bindende i 20 dage fra tilbuddets datering, medmindre tilbuddet er tilbagekaldt, ændret eller afslået. En salgsaftale er først bindende for Brdr. Lauridsen ApS, når Brdr. Lauridsen ApS har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet står angivet i tilbuddet.

Annullering eller ændringer
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra Brdr. Lauridsen ApS. Såfremt Brdr. Lauridsen ApS accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte Brdr. Lauridsen ApS’ med en godtgørelse svarende til 35% af den aftalte pris.

Levering force majeure
Evt. aftalt leveringsdato er med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for Brdr. Lauridsen ApS kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

Ansvar og ansvarsfrihed
Brdr. Lauridsen ApS kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab. Brdr. Lauridsen ApS er ikke ansvarlig for forhold, som ikke kan/kunne dokumenteres før arbejdets igangsætning. Evt. afhjælpning af sådanne forhold afregnes særskilt. Brdr. Lauridsen ApS ansvar overfor en kunde kan aldrig overstige det samlede beløb, som Brdr. Lauridsen ApS har modtaget som betaling for den leverede ydelse.

Sikkerhedsstillelse
Såfremt Brdr. Lauridsen ApS kræver det, stiller bygherren og Brdr. Lauridsen ApS sikkerhed for parternes opfyldelse af forpligtelserne overfor hinanden. Sikkerheder stilles da i øvrigt i overensstemmelse med AB 18 § 9 og 10.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til solgte og leverede materialer forbliver hos Brdr. Lauridsen ApS indtil disse måtte være indføjet i byggeriet. Brdr. Lauridsen ApS er således berettiget til at tage sådanne materialer tilbage, såfremt bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser.

Fakturering og betaling m.v.
Der faktureres løbende hver 14. dag frem til opgaven er afsluttet. Betaling skal ske netto kontant + 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved betaling efter forfaldsdagen for Brdr. Lauridsen ApS’ tilgodehavender tilskrives rykkegebyr samt 2 % renter pr. påbegyndt måned.

Værneting
Enhver tvist med Brdr. Lauridsen ApS afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting. Brdr. Lauridsen ApS kan alternativt bestemme, at tvister afgøres ved Voldgift i henhold til AB 18 § 64 – § 69.

Faglige forbehold malerarbejde
Dersom malerarbejdet skal udføres på bygningsdele, der er forbehandlet af andre, eller på eksisterende behandling (bund), dækker arbejdsgiverens ansvar alene skader, der godtgøres at vedrøre fra dennes eget arbejde, med mindre han har eller burde have været klar over de stedfundne forbehandlingers utilstrækkelighed.
Såfremt arbejdet er aftalt udført i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK), sker kontrol af arbejdet efter dette katalogs anvisninger.
Der tages forbehold for samarbejde med virksomheder, der beskæftiger uorganiseret arbejdskraft og ikke kan bilægge faglig strid.
Tilbuddet er baseret på behandling af lyse kulører, og emnerne behandles i samme kulører, såfremt andet ikke fremgår af udbudsmaterialet.
Ved reparations-, vedligeholdelses- og ombygnings- arbejder omfatter tilbudsgivers risiko ikke skader og sammenklæbning opstået som følge af for tidlig lukning af vinduer og døre m.v., når denne er foretaget af bygningsejeren eller dennes lejere eller personer, som i øvrigt har sædvanlig adgang til bygningen.
Med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet, ved angivelse af en procentsats eller et beløb, kan efterreparationer efter andre ikke overstige 1% af tilbudssummen.
Afsluttende rengøring godtgøres ud over tilbudssummen, dersom det ikke klart fremgår af udbudsmaterialet, i hvilket omfang rengøringen skal være omfattet af tilbuddet. Såfremt det i udbudsmaterialet er henvist til generelle beskrivelser, skal det desuden klart specificeres i udbudsmaterialet.

Faglige forbehold for tømrer-/snedkerarbejde
Enhver tvist I forbindelse med udskiftning af elementer i eksisterende murværk, tages der forbehold for løst og porøst murværk, fliser og sålbænke samt installationer der er monteret på, igennem eller omkring de elementer der udskiftes.
Alle arbejder i forbindelse med installationer, hvis omfang ikke forud er angivet, samt efterreparationer efter disse arbejder er ikke medregnet i tilbuddet og udføres som ekstraarbejde.

Registrering og behandling af persondata
Brdr. Lauridsen registrerer personlige oplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver og kommunikation med bygherren. Personlige oplysninger kan for eksempel omfatte navn, emailadresse, adresse, telefonnummer. Personlige oplysninger indsamles og anvendes til administration og udførelse af opgaver, konti, købshistorik, statistik samt bogholderi i henhold til regnskabsloven. Oplysninger kan overlades til samarbejdspartnere, som leverer ydelser til Brdr. Lauridsen i forbindelse med administration af kundeforhold og regnskab. Samarbejdspartnere behandler oplysninger på Brdr. Lauridsens vegne og i henhold til Brdr. Lauridsens instruks. 

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Brdr. Lauridsen sletter bygherrens personlige oplysninger, når Brdr. Lauridsen ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Bygherren er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Brdr. Lauridsen behandler, dog med visse lovbestemte
undtagelser. Bygherren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. Bygherren har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret personlige oplysninger efter reglerne herom.

Bygherren har desuden ret til at få udleveret de oplysninger om sig selv, som er givet til Brdr. Lauridsen, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Hvis bygherren ønsker at opdatere, slette eller klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan Brdr. Lauridsen kontaktes på e-mail: kontaktos@brdr-lauridsen.dk eller telefon: 44445402.

Elektronisk markedsføring
Brdr. Lauridsen vil gerne holde bygherren og samarbejdspartnere orienterede om tekniske muligheder, produktudvikling og optimal brug af de faste installationer. Derfor benyttes elektronisk markedsføring som en kommunikationskanal. Ved accept af samarbejde med Brdr. Lauridsen gives samtidig samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføring. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.